VK

Morzsa

A vezetőképzés célja, hogy olyan vezetőket képezzen, akik képesek a cserkészet nevelési programjának megvalósítására.
Vezetőképzésünk több szinten valósul meg.

Őrsvezetőképzés

Az őrsvezetőképzés legfontosabb célkitűzése az a szemléletváltás, amit az őrsvezetőjelölt személyiségének fejlesztése során el kívánunk érni: vezetettből vezetővé válni. Emellett célunk, hogy jelöltjeink a képzési alkalmak során nyújtott folyamatos lelki és szellemi fejlődés lehetőségeit megragadva formálódjanak, és egyre inkább elköteleződjenek a cserkészmozgalom és annak elvei, értékei iránt. Ezt kiegészítendő kapnak vezetési ismereteket és olyan cserkésztudásbeli képzést, melyek a cserkészvezetőnél hangsúlyosabban elvárhatók (például elsősegély-nyújtási ismeretek, tájékozódás és térképhasználat, alaki ismeretek). A vezetőképzés egyéb szintjeihez képest kiemelt fontosságú az őrsvezetőképzésben a cserkészet alapvető közösségi formációjának, az őrsnek, mint egységnek a megismerése, és minden hozzá kötődő vezetői tudás megszerzése.

Operatív Vezetőképzés

Az Operatív Vezetőképzés legfőbb célja, hogy olyan munkacsoport-vezetőket képezzen a cserkészeten belül, akik a csapataikban a nevelési munkának a hátterét szakszerűen, körültekintően, tudatosan és kompetenciáiknak megfelelően tudják biztosítani. A képzésben résztvevők - az őrsvezetőképzéshez hasonlóan - vezetettből válnak vezetővé, amely folyamatot legalább három oldalról közelítjük. Egyrészt személyes oldalról, hiszen az önismeret és az önképzés elengedhetetlen része bármilyen tudatos fejlődésnek. Másrészt szakmai oldalról, ami a képzés egyediségét adja: 6 modulból - amelyek mind a csapaton belüli nevelési munkát segítő operatív jellegű feladatokat tartalmazzák - kettő választott modulnak a részleteit megismerik és lehetőségekhez mérten kipróbálják a jelöltek, hogy a képzés elvégzése után ezen feladatköröknek lehessenek a "szakemberei". Harmadrészt az általános cserkészvezetői ismeretek felől közelítünk, amely témák többek között a cserkészet alapjait, az MCSSZ működését, valamint az alapvető vezetői ismereteket fogják össze.

Az OpVK hat modulja: Program (programszervezés, korosztályok), Pénzügy (pénzügyi etika, pályázatok), GH (tábori étkeztetés, speciális igények), Keretmese (KM pedagógiája, történeti ív), Logisztika (eszközök karbantartása, beszerzési praktikák), Média (dokumentálás, online felületek)

Segédtisztképzés

A képzés cserkészsegédtiszti képesítést ad. A képzés célja a jelöltek felnőtt vezetővé válásának a támogatása. A képzésen belül hangsúlyos a rajvezetéshez, ill. korosztályi neveléshez szükséges ismeretek áttekintése (bár a tematikában megjelenő képzések arányainak tervezésénél a jelentkezők igényeit is figyelembe veszik).

Cserkésztisztképzés

A képzés két szakirányt tartalmaz. A csapatparancsnoki szakirányon belül gyakorló cspk-kat vagy a cspk-pozícióra készülő vezetőket várnak; tiszti szakirány csapat feletti, szervezeti feladatok ellátására készít fel. Mindkét szakirányon belül hangsúlyosak a szervezeti stratégia (és kialakításának) kérdései, az utódlás, a hosszú távú folyamatok koordinálása, ill. a változások kezelése és vezetése.

Kiképzők képzése, támogatása

A KKK (vagyis a kiképzőképzők köre) a VK-törzsek felkészülését, fejlődését, továbbképződését segíti. A KKK-sok 7 hétvégényi képzésen vesznek részt, amelyen belül nagy hangsúly van az önismeret fejlesztésén, ezen kívül pedig facilitációs, csoportos fejlesztő, ill. coaching-technikákat, eszközöket tanulnak. A VK-törzsek számára közösségépítő, szervezetfejlesztő, mentoráló, értékelő alkalmakban adnak segítséget, amely az altpk-val vagy a képzésvezetővel való egyéni egyeztetés után, az adott VK-törzs igényeire szabva valósul meg.

A HAB (vagyis a Hárshegyi Akkreditáció) az ŐVK-parancsnokok személyes fejlődését segíti. A folyamatban az elsőéves ővk-altpk-k, képzésvezetők vesznek részt. A cél a saját működő képzési rendszerük (újra)átgondolása, a nevelési eszközök tudatosítása. Ehhez a folyamat során két mentor ad segítséget, majd a folyamat zárásaként az altpk létrehozza a saját akkreditációs dokumentumát, amit az akkreditációs bizottság (és a többi résztvevő altpk) előtt is bemutat és megvitat, ezzel is a képzés rendszerének a tudatosítását ill. a tudásmegosztást szolgálva.

Itt folynak az országban vezetőképzéseink

ŐVK, KCSŐVK:

STVK:

  • I-X. kerület: STVK
  • V-VIII-IX. kerület: Keleti STVK
  • VI. kerület: GÍM STVK

Tiszti képzések:

  • CSPKVK
  • CSTVK

Kiképzői felkészülés támogatói:

  • KKK
  • Az ŐVK-kat a HAB akkreditáció segíti.